Sistem menadžmenta kvalitetom

Integrisani sistem menadžmenta (IMS) u „ZRAK-DKS“ d.o.o. Teslić je uspostavljen u skladu sa zahtjevima standarda:

Finalna sertifikacija je izvršena krajem novembra 2020. godine.